Požiadavky na pestovateľské substráty

Pod substrátmi pre vypestovanie priesad zelenín sa rozumie zmes rôznych materiálov ako sú rašelina, vyzretý kompost, vyzretý maštaľný hnoj, kompostovaná kôra, záhradná zemina, ornica, piesok, perlit, piliny a pod., alebo len jeden druh použitého materiálu (napr. rašelina). Substráty sú určené pre výsev semien a pre pikýrovanie mladých rastlín.

Úspešná produkcia zeleninových priesad je vedľa optimalizácie klimatických faktorov do značnej miery závislá na kvalite pestovateľského substrátu. Kvalitatívne požiadavky sa týkajú hlavne fyzikálno-chemických vlastností. Základným kritériom substrátu je vysoký obsah humóznych a organických látok, vyrovnaný pomer živín, nízka objemová hmotnosť zaručujúca kyprosť, ľahkosť a vzdušnosť. Substráty nesmú obsahovať zárodky chorôb, škodcov a semená burín.

Na priaznivý vývoj koreňov má vplyv prítomnosť organických látok humusovej povahy. Dôležité vlastnosti sú priepustnosť a vododržnosť substrátu. Najviac priepustné pre vodu sú hrubozrnné substráty. Medzi vododržné patria substráty obsahujúce komponenty: rašelina, perlit, zemina. Menej zadržiavajú vodu piesok, štrk, polystyrén a pod.

Okrem kvalitných fyzikálnych je potrebné aby mal substrát aj dobré chemické vlastnosti. Tie môžu v mnohých prípadoch hrať významnejšiu úlohu ako fyzikálne vlastnosti. Z hľadiska reakcie substrátu je vyhovujúca hodnota medzi 5,5 až 7,0 pH. Medzi rozhodujúce vlastností patrí koncentrácia rozpustných solí v substráte. Zasolený substrát veľmi negatívne vplýva na rast a vývin rastlín. Vysoká zasolenosť zapríčiňuje úhyn rastlín. Vyšší obsah organických látok zmierňuje toxický účinok solí na koreňové vlásky.

Pre uspokojivý rast a vývoj priesad je dôležité množstvo a pomer hlavných živín v substráte, čiže pomer N-P-K dusíka, fosforu a draslíka. Pokiaľ sa substrát pripravuje s prevahou rašeliny je účelné dodávať i mikroživiny (Fe, Mn, Mo, B, Cu, Zn). Veľmi dôležité je rovnomerné rozptýlenie hnojív v celom substráte, hlavne pri pestovaní balíčkovanej sadby.
Podľa spôsobu použitia vystupuje ďalšia požiadavka – konzistencia substrátu, ktorá vyjadruje súdržnosť a priľnavosť jeho častíc.

Z hľadiska dostupnosti organických komponentov možno odporučiť špeciálnu prípravu substrátu pre pestovanie zeleniny a priesad zelenín. Priemyselne vyrábané substráty uvedeným podmienkam prevažne vyhovujú. Substráty predávané v špeciálnych predajniach sú homogénne, majú vyrovnanú živinovú bilanciu a sú sterilné. (ZDROJ: Ing. J. Fülöp, Výskumný ústav zeleninársky, s.r.o.)

Cieľom výrobcov substrátov je vyrábať produkty, ktoré poskytnú pestovateľom tie najlepšie podmienky pre výsev a pestovanie.

Príkladom je Substrát na výsev a množenie so zložením: rašelina, piesok, upravené pH, jemná štruktúra. Nízky obsah živín zaručuje rovnomerné schádzanie semien a zakoreňovanie rezkov. Odporúča sa na zakoreňovanie rezkov, na predpestovanie sadby kvetov, na vegetatívne množenie rastlín.

Substrát na rezkovanie má podobne jemnú štruktúru, obsahuje vybrané druhy rašeliny, kremičitý piesok a má upravenú reakciu. Vhodné na vegetatívne množenie rastlín rezkovaním kvetov a okrasných rastlín a na výsevy semien.

Okrem týchto dostupných substrátov existujú substráty pre Profi pestovateľov: výsevné substráty pre zeleninárov s perlitom, pikýrovací substrát s bentonitom, substrát pre balíčkovú sadbu, substrát s organickým, hnojivom; substráty výsevné pre lesné škôlky na výsev a sadbu listnáčov, ihličnanov; substráty pre pestovateľov kvetín a pre okrasné škôlky. Okrem základných potrebných zložiek obsahujú substráty benefity, ktoré zvyšujú ich kvalitu.

Benefitmi sú   Perlit – amorfný kremičitan hlinitý sopečného pôvodu. Vzhľadom na pórovitosť je perlit nasiakavý, a tým zabezpečuje vzdušnosť a zároveň rovnomerné zásobenie substrátu vodou. Zlepšuje odvod zálievkovej vody a zvyšuje v substráte podiel vzduchu. Perlit je odolný voči mikroorganizmom a plesniam. Neobsahuje organické látky, nie je preto vyhľadávaný drobným hmyzom.

 

Bentonit – je jedným z mnohých variant ílu. Vyznačuje sa schopnosťou prijať živiny obsadené v pôde po zálievke a tieto živiny postupne vydávať podľa aktuálnych požiadaviek rastlín. Vo výsledku znamená použitie bentonitu rovnomerný rast rastlín, ktoré dostávajú dlhodobo vyrovnaný prídel živín.

Substráty pre Profi pestovateľov sú dostupné aj v našej kamennej predajni na Priemyselnej 5795, Michalovce.