Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci v texte.

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom je spoločnosť POĽNOSEV, s.r.o. so sídlom: Priemyselná 5795, IČO: 36598496, DIČ: 2022076494, IČ DPH: SK2022076494, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 17163/V., ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 a) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.polnosevshop.sk (ďalej len e-shopu), dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií.

Spoločnosť POĽNOSEV, s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o.; na účely vybavovania reklamácií okrem údajov, aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou POĽNOSEV, s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • servisní partneri, dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 b) Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť POĽNOSEV, s.r.o. spracúvana pre účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou POĽNOSEV, s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu. Údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope. Registrácia nie je pri nákupe v e-shope povinná. Spotrebiteľ môže realizovať nákup s registráciou i bez nej.

c) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť POĽNOSEV, s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou POĽNOSEV, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

d) Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť POĽNOSEV, s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou POĽNOSEV, s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 e) Uplatňovanie nárokov spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o.

Spoločnosť POĽNOSEV, s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou POĽNOSEV, s.r.o. , údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o. , údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou POĽNOSEV, s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o. Oprávneným záujmom spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 f) Plnenie zákonných povinností spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o.

Spoločnosť POĽNOSEV, s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až f) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou POĽNOSEV, s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou POĽNOSEV, s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti POĽNOSEV, s.r.o.:

  1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  2. elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: polnosev@gmail.com
  3. telefonicky na telefónnom čísle +421 905 456 861

 4. Spracúvanie súborov Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely základného / všeobecného merania návštevnosti. Okrem toho nám tieto technológie pomáhajú lepšie pochopiť správanie používateľov. Aj keď sú informácie zhromažďované pomocou cookies a ďalších podobných technológií typicky neosobnej povahy, tak v rozsahu, v ktorom sú adresy IP (Internet Protocol) a podobné identifikátory považované právnym poriadkom za osobné údaje, zachádzame s týmito identifikátormi ako s osobnými údajmi.

Naše webové lokality priamo ukladajú do súboru cookie informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookie po prejavení súhlasu návštevníka. Webová lokalita ukladá do súboru cookie identifikátor relácie, vďaka ktorému je možné si pamätať a zobrazovať príslušnému návštevníkovi obsah jeho nákupného košíka a ďalšie nastavenia objednávky bez potreby registrácie a prihlasovania. Relácia je aktívna do ukončenia nákupu zaplatením, najdlhšie 14 dní.

Ako môžete zakázať či obmedziť používanie súborov cookies? Pomocou vášho prehliadača môžete spravovať vaše cookies. Vždy máte možnosť už uložené cookies vymazať. Ďalej v závislosti od vášho prehliadača je možné obmedziť využívanie cookies pre konkrétnu webovú stránku, obmedziť ich ukladanie či nastaviť vynútené zmazanie všetkých cookies po zatvorení prehliadača.

 5. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy. 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 05. 2018.